Asmeniniai asistentai

Kas yra Asmeninio asistento paslauga teikiama „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste” projekto metu?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gauna paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų iki kol asmeniui sukanka senatvės pensijos amžius, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Ar dar galima pateikti prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas projekte?

Atkreipiame dėmesį, jog šiuo metu nauji prašymai nepriimami ir nepervertinami.​

Dokumentai dėl asmeninės pagalbos teikimo asmenims su negalia priimami pagal naują patvirtintą tvarką:

Asmenys, kurie pageidaus gauti asmeninę asistento pagalbą (ar jų įgaliotas asmuo, kai kartu pateikiamas ir atstovavimo pagrindą įrodantis dokumentas), užpildę nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos gali kreiptis į klientų aptarnavimo centrą (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3. Alternatyvūs prašymo pateikimo būdai:

Tel. nr. pasiteiravimui: +370 664 28 574.

Plačiau apie asmeninę pagalbą žmonėms su negalia skaitykite Vilniaus miesto socialinės paramos centro tinklalapyje, kur sužinosite, kas gali gauti asmeninę pagalbą, kokius dokumentus pateikti, kokias paslaugas gali suteikti ir kt.

Projekto metu buvo pateikiami šie dokumentai:

 • Laisvos formos prašymas gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris. Prašymo formą galima rasti skiltyje „Dokumentai“.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • NDNT išduota Neįgalumo lygio pažyma ar Darbingumo lygio pažyma;
 • Dokumentai ir (ar) kitą informacija, pagrindžiantys prioriteto suteikimą.

Prioritetas buvo teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

 1. Socialinės paramos centro darbuotojas, gavęs dokumentus, juos užregistruoja ir perduoda socialiniam darbuotojui, kuris su asmeniu ir (ar) asmens atstovu sutartu laiku pokalbio su asmeniu, turinčiu teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, metu užpildo Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyną. Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai pagal klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, poreikius 4 veiklose: asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka.
 2. Užpildęs klausimyną, socialinis darbuotojas pateikia išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo) Socialinės paramos centrui.
 3. Asmuo ir (ar) asmens atstovas, gavęs teigiamą sprendimą su paslaugos teikėjų pasirašo Asmeninio asistento paslaugų teikimo sutartį. Pasirašius sutartį paslaugos teikėjas, bendru sutarimu su paslaugų gavėju, paskiria asmeninį asistentą (esant poreikiui kelis asmeninius asistentus).

Kokias paslaugas projekto metu teikia asmeninis asistentas?

 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
 • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
 • Organizuoti asmens maitinimą (pamaitinti, pakelti ir palaikyti daiktus);
 • Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis);

Kokių paslaugų asmeninis asistentai neteikia?

 • Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų;
 • Asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo, sveikatos priežiūros procesu.

 

Jei turite klausimų susijusių su vykdomu projektu, galite kreiptis į projekto vadovę Sandrą Matoškaitė, el. p. sandra.matoskaite@spcentras.lt , tel. nr. +370 608 09733.